Hladomor ve Spojených státech amerických

zpět

01.05.2019

Příloha 2: Hladomor let 1932-1933 v USA

Tvrzení Borise Borisova

Soustředíme se pouze na záležitosti hladomoru let 1932-1933 a vynecháme, jinak zcela jistě oprávněné výtky autora vůči USA s ohledem na ‚rovnost přístupu‘ vládců USA k vyvražďování Indiánů a k ‚ukrajinskému hladomoru‘. Svoje invektivy vztahuje nejen k USA, ale obecně ‚anglosaským národům‘, když upozorňuje na podezřelé události v britských dějinách.

Podle Borisova1 na základě dynamiky růstu počtu obyvatel v desetiletí 1931-1940 chybí 8 553 000 obyvatel, přičemž přímo v roce 1931 došlo k náhlému poklesu přírůstku obyvatelstva na polovinu, který trval deset let a který se potom zase stejně náhle vrátil na předchozí úroveň. Ve statistických ročenkách to není nijak komentováno, přestože autoři na stránkách ročenek řeší řadu podstatně méně významných záležitostí. Záležitost náhlého poklesu přírůstku obyvatelstva autoři přecházejí mlčením.

V dalším se Borisov zabývá vlivem migrace a konstatuje, že po očištění o vliv migrace, chybí k roku 1940 celkem 7 394 000 obyvatel.

Za srovnávací základ pro hladomor v USA staví nikým nezpochybňovaná statistická data Ruska 90-tých let 20. století, které podrobně podchycují populační důsledky prudké společenské a hospodářské krize. V této době se úmrtnost v Rusku zvýšila o více než třetinu a představovala zhruba polovinu populačních ztrát.

V roce 1932 bylo z 125 miliónů obyvatel USA 12,5 miliónu nezaměstnaných a vrchol nastal začátkem roku 1933, kdy bylo 17 miliónů nezaměstnaných. Upozorňuje, že když v té době SSSR zveřejnil v USA inzerát o náboru specialistů na práci v SSSR za neveliký plat, odpověděla na něj přibližně polovina čtenářů! Nezaměstnanost v USA dosáhla jedné třetiny práceschopného obyvatelstva, přičemž plně zaměstnaných bylo pouze 10 %. Přitom teprve v roce 1935, poté, co milióny lidí musely zemřít, byl přijat zákon o pojištění na stáří a nezaměstnanost, který dal některým skupinám zaměstnanců jistou podporu. Předtím ovšem nic takového nebylo a veškerá tíže pomoci zůstala na obcích, které však většinou byly ve stavu bankrotu. Borisov upozorňuje na fotografie té doby, kdy se okolo polních kuchyní soustřeďovali lidé ještě poměrně dobře oblečení, bývalá střední třída, kteří ale již neměli vůbec nic.

V úmrtnosti zvláštní postavení má dětská úmrtnost. Vzhledem k tomu, že v USA nejsou zavedeny občanské průkazy, bylo snadné dětskou úmrtnost skrýt. Oficiální statistika USA přitom, na pozadí pěti miliónů uprchlíků, dva a půl miliónu lidí bez přístřeší a sedmnácti miliónů bez práce a prostředků k obživě, v tomto období kupodivu ukazuje pokles, namísto vzestupu úmrtnosti. To je jasným důkazem zfalšování statistických údajů. Dokonce i ve špičce krize byla podle oficiálních údajů úmrtnost v USA nižší, než v době prosperity, v roce 1928. Podle údajů po státech v District of Columbia úmrtnost vzrostla a dosáhla 1,51 %, což vypadá jako správné číslo, ale v Severní Dakotě dosáhla jen 0,75 %, ale k poklesu došlo i v Kalifornii (z 1,41 % na 1,11 %). Stejně tak oficiální statistiky v letech 1932-1933 ukazují, že došlo k poklesu i dětské úmrtnosti.

V pozdějších ročenkách rozebírá četnost populace narozené před rokem 1940. Zatímco ve dvacátých letech se narodilo 24 miliónů dětí, ve třicátých letech na základě statistiky narozených se mělo narodit 26,8 miliónu dětí. Ale v pozdějších ročenkách v těchto ročnících chybí 5,6 miliónu dětí a pokles nelze vysvětlit poklesem porodnosti. Na základě toho lze odhadnout počet obětí hladomoru v USA na asi dva milióny lidí starších deseti let a asi polovinu z pěti a půl dětí do 10 let. Druhá polovina je důsledek skutečného poklesu porodnosti. Vedle dětí se velká úmrtnost týkala etnických menšin (Indiáni, černoši, hispánci, Číňané, Indové a další). Úmrtnost měla přímo charakter genocidy a vedla ke snížení podílu menšinového obyvatelstva o desítky procent.

Tyto události, nazývané tehdy v USA ‚defarming‘ probíhaly takřka současně se sovětskou kolektivizací a rozkulačováním. Obě akce měly vlastně úplně stejný charakter a byly způsobeny naprosto stejnými příčinami. V obou případech šlo o přeměnu malých zemědělských hospodářství na velké. V případě USA velké banky vyhnaly zadlužené farmáře, kteří nebyli vůbec nijak zajištěni a zůstali zcela bez prostředků a bez obydlí. Tito lidé potom v lepším případě končili v táborech organizovaných Civil Works Administration, kde vykonávali otrocké práce v otřesných podmínkách za pět dolarů měsíčně.

V této době vláda USA také vyšla vstříc jistým kruhům a ve velké rozsahu systematicky ničila potraviny. Samozřejmě, že zcela ‚tržními metodami‘. Byla vybita stáda skotu v počtu 6,5 miliónů kusů dobytka, zaoráno 10 miliónů hektarů a spousta obilí se buď spálila, nebo utopila v moři. Otevřeně vyhlašovaným cílem bylo zvýšení cen zemědělských výrobků na dvojnásobek.

Smrt spousty vlastních obyvatel nikdy vládnoucí kruhy USA nezajímala. Přitom až do roku 1988 se USA vedle ‚ukrajinského hladomoru‘ nijak nezajímaly ani o další témata ze ‚zlatého Goebblesova fondu‘, jako Katyň a ‚znásilněné Německo‘.

Statistické soubory

Základem následujícího zpracování jsou oficiální statistické ročenky USA, jak jsou zveřejněny na webu2.

První zajímavostí je skutečnost, že pro rok 1932 statistická ročenka zveřejněna není s poznámkou, že pro daný rok nebyla zpracována. To samo o sobě nemusí nic znamenat, protože v daném historickém obzoru (1878-1994) chybějí i další ročenky: 1884 (byla zpracována společně s rokem 1885), 1886, 1890, 1923, 1943, 1975 (dosud nejsou digitalizované), 1927 (podobně, jako ročník 1932 prý nebyla zpracovaná).

Sčítání obyvatel

Začneme pohledem na údaje o počtu a přírůstku obyvatel v 19. a 20. století:

Tabulka 1: Počet obyvatel USA a desetileté přírůstky3

rok počet obyvatel přírůstek obyvatelstva rok počet obyvatel přírůstek obyvatelstva
relativně absolutně relativně absolutně
1800 5 236 631


1900 76 212 168 21.0 % 13 232 402
1810 7 239 881 38.3 % 2 003 250 1910 92 228 531 21.0 % 16 016 363
1820 9 638 453 33.1 % 2 398 572 1920 106 021 568 15.0 % 13 793 037
1830 12 866 020 33.5 % 3 227 567 1930 123 202 660 16.2 % 17 181 092
1840 17 069 453 32.7 % 4 203 433 1940 132 165 129 7.3 % 8 962 469
1850 23 191 876 35.9 % 6 122 423 1950 151 325 798 14.5 % 19 160 669
1860 31 443 321 35.6 % 8 251 445 1960 179 323 175 18.5 % 27 997 377
1870 38 558 371 22.6 % 7 115 050 1970 203 211 926 13.3 % 23 888 751
1880 49 371 340 28.0 % 10 812 969 1980 226 545 805 11.5 % 23 333 879
1890 62 979 766 27.6 % 13 608 426 1990 248 709 873 9.8 % 22 164 068


Můžete si všimnout, že mezi léty 1930 a 1940 skutečně došlo k prudkému snížení přírůstku počtu obyvatelstva, aby se ihned v následujícím desetiletí přírůstek vrátil na předešlé hodnoty. Jednoduchou interpolací stanovíme, že tady jakoby chybí přibližně 9 miliónů obyvatel. To zatím není nic zvláštního, to se, koneckonců, stát může. Pokud vyloučíme nějaké mimořádné události, které si nějak nemohu v dané době připomenout, máme jen několik možností, jak to zdůvodnit:

  1. Poklesl počet narozených dětí

  2. Zvýšil se počet úmrtí

  3. Snížila se imigrace a narostla emigrace

Přírůstky a úbytky

Další tabulka uvádí počty narozených, zemřelých a migrujících. Data pocházejí ze statistických ročenek USA:

Tabulka 2: Počty narozených, zemřelých a migrujících v USA v letech 1920-19504

rok

narození

zemřelí

imigrace

emigrace

přírůstek

1920 1 508 874 836 134 430 001 288 315


1921 1 716 261 825 511 805 228 247 718
1922 1 774 911 938 545 309 556 198 712
1923 1 792 646 992 237 522 219 81 450
1924 1 930 614 1 006 994 706 896 76 789
1925 1 878 880 1 030 518 294 314 92 728
1926 1 856 068 1 093 511 304 488 76 992
1927 2 137 836 1 176 805 335 175 73 366
1928 2 233 149 1 085 524 307 255 77 457
1929 2 169 920 1 369 757 279 678 69 203
1930 2 203 958 1 321 367 241 700 50 661
1931 2 112 760 1 301 405 97 139 61 882
1932 2 074 042 1 293 269 35 576 103 295
1933 2 081 232 1 342 106 23 068 80 081
1934 2 167 636 1 396 903 29 470 39 771
1935 2 155 105 1 392 752 34 956 38 834
1936 2 144 700 1 479 228 36 329 35 817
1937 2 203 337 1 450 427 50 244 26 736
1938 2 286 962 1 381 931 67 895 25 510
1939 2 265 588 1 387 897 82 998 26 651
1940 2 360 399 1 387 897 70 756 21 461
1941 2 513 427 1 417 269 51 776 17 115
1942 2 808 996 1 385 187 28 741 7 363
1943 2 934 860 1 459 544 23 725 5 107
1944 2 794 800 1 411 338 28 551 5 669
1945 2 735 456 1 401 719 38 119 7 442
1946 3 288 672 1 395 617 108 721 18 143
1947 3 699 940 1 445 370 147 292 22 501
1948 3 535 068 1 444 337 170 570 20 875
1949 3 559 529 1 443 607 188 317 24 586
1950 3 554 149 1 452 454 249 187 27 598
1921-1930 19 694 243 10 840 769 3 061 433 11 914 907
1931-1940 21 851 761 13 813 815 68 393 8 106 339
1941-1950 31 424 897 14 256 442 878 600 18 047 055


K tomu poznámky:

  1. Pokles počtu narozených dětí – není ze statistických dat zřejmý. Během 30. tých let porodnost po výrazném zvýšení v roce 1927 zůstala víceméně konstantní až do roku 1940. Podezřelé to začíná být na začátku 40-tých let, kdy statistické údaje udávají výrazné zvýšení. Čirou náhodou v době, kdy do války narukovala řada mladých mužů, kteří by tedy měli chybět při zakládání rodin … Dosti zvláštní.

  2. Vzestup úmrtí – k jistému zvýšení došlo. ALE došlo k němu v roce 1929 a potom opět, až do roku 1950 je tento počet překvapivě stabilní. To by tedy mělo znamenat, že někdy v letech 1870-1900, kdy se tito lidé narodili, by nemělo docházet k nárůstu obyvatelstva. Jenomže, když se podíváme do tabulky 1, vidíme, že počet obyvatel USA se v té době zdvojnásobil! Velmi zvláštní.

  3. Migrace – ano, zde je to jasné: oproti dvacátým létům se přírůstek obyvatelstva v důsledku migrace snížil ve třicátých letech oproti předchozímu desetiletí 45x. Kromě jiného je dobré si uvědomit, že tak prudký pokles migrace musel mít závažný důvod. Ale v absolutním měřítku tento pokles migrace vysvětluje 3 milióny obyvatel. Chybí nám nějakých 6 miliónu obyvatel.

Věkové skupiny obyvatelstva

Začneme tím, že se podíváme na graf, zobrazující rozdělení obyvatelstva podle věku:


V tomto grafu je vidět, jak populace v průběhu stárnutí ubývá. Po porodu je poměrně vysoká kojenecká úmrtnost, jejíž obětí jsou slabé plody. Dalších několik let je úmrtnost minimální až do nástupu do školy, kdy se děti v důsledku začínajícího odlučování od rodičů učí střetávat s nebezpečnými situacemi. K dalšímu zrychlení úbytku populace dochází v období dospívání v důsledku změn hormonální rovnováhy. Potom nastává plató, které trvá zhruba do 35 let věku a pak již četnost populace začíná rychle klesat. V žádném případě není možné, aby se tato křivka ohnula vzhůru.

Nyní se podíváme na počty obyvatel USA podle věkových skupin a vyjdeme z toho, že četnost malých dětí bude nejcitlivěji reagovat na významné události a tedy také hlad.

Tabulka 3: Obyvatelstvo USA v letech 1930 – 1960 podle věkových skupin5

věková skupina

rok

1930 1940 1950 1960
0-4 roky 10 444 390 10 541 524 16 163 571 20 321 000
5-9 let 12 607 609 10 684 622 13 199 685 28 692 000
10-14 let 12 004 877 11 745 935 11 119 268 16 773 000
15-19 let 11 552 115 12 333 523 10 616 598 13 219 000
20-24 let 10 870 378 11 587 835 11 481 828 10 801 000
25-29 let 9 833 608 11 096 638 12 242 260 10 869 000
30-34 let 9 120 421 10 242 388 11 517 007 11 949 000
35-39 let 9 208 645 9 545 377 11 246 386 12 481 000
40-44 let 7 990 195 8 787 843 10 203 973 11 600 000
45-49 let 7 042 279 8 255 225 9 070 465 10 879 000
50-54 let 5 975 804 7 256 846 8 272 188 9 606 000
55-59 let 4 645 677 5 843 865 7 235 120 8 430 000


Tabulku 2 a 3 přepíšeme do podoby, tak, aby skupiny ročníků zůstaly v jednom řádku:

Tabulka 4: Obyvatelstvo USA v letech 1930 – 1960 podle roku narození

roky narození narozených ve sčítání roku
1930 1940 1950 1960
1920-1924 8 723 306 12 607 609 12 333 523 12 242 260 12 481 000
1925-1929 10 275 853 10 444 390 11 745 935 11 481 828 11 949 000
1930-1934 11 055 692 10 684 622 10 616 598 10 869 000
1935-1939 11 055 692 10 541 524 11 119 268 10 801 000


Zde máme zjevně naprosto nesmyslné údaje. Není prostě vůbec možné, aby dětí bylo více, než novorozenců, to by se ‚američané‘, lapidárně řečeno, museli množit například řízkováním. Určitým vysvětlením je samozřejmě imigrace, ta ovšem nemůže vysvětlit skutečnost, že součet narozených z let 1925-1929 byl nižší, než kolik se jich napočítalo ve sčítání obyvatelstva v roce 1930 a ten byl zase nižší, než kolik se jich napočítalo v roce 1940. Kdyby celý migrační přírůstek byl tvořen pouze dětmi těchto ročníků, což je naprostá pitomost, nemohlo by to vytvořit takováto čísla.

Dalším vysvětlením může být zase migrace, ale černá, nepodchycená ve statistikách. Ale logická úvaha říká, že když dosud tradičně silná oficiální imigrace náhle spadla, potom s tou černou to muselo být podobné. Nedovedu si představit, jak by černá imigrace musela být veliká, aby v této věkové skupině mohlo přibýt tři sta tisíc dětí.

Pro porovnání si ještě vezmeme obrázek ze statistické ročenky roku 1961. Všimněte si skupiny 35-39 let a porovnejte ji se skupinou 30-34 let a tabulkou 4. Přestože narozených bylo ve skupině 30-34 let o 1,5 miliónu více a tato skupina ještě nemohla být v zákopech 2. světové války (tehdy jim bylo okolo 15 let), přesto na stromovém grafu je četnost této skupiny nižší, než věkové skupiny 35-39 let!

Diskuze

Když jsem se začal probírat statistickými ročenkami USA, měl jsem zpočátku dojem, že se oproti sovětským pramenům jedná o skvělé soubory dat. Jenomže jsem si všiml, že v průběhu let docházelo ke změně metodiky, a také jsem si uvědomil, že řada údajů z těchto sborníků, které na první pohled vypadají jako údaje sebrané v terénu, jsou ve skutečnosti založené na výběrových vzorcích, případně nějakým způsobem korigované. V každém případě podezření na manipulaci je veliké a proto lze souhlasit se závěry Borisova.

Ale i některá další čísla ze statistických ročenek lze považovat za vyloženou fikci. Například onu úmrtnost v Severní Dakotě, která měla v roce 1932 činit 0,75 % obyvatel, ostatně z tabulky 71 z ročenky roku 1934 vyplývá, že v USA byla tehdy celkem 12 států, které měly úmrtnost pod jedno procento a dalších 31 států s úmrtností pod 1,25 %. 1,25 % znamená průměrnou délku života 80 let, 1 % 100 let a konkrétně v Severní Dakotě to mělo být asi 130 let! Je mi jasné, že tato čísla jsou zkreslena migrací, ale co je moc, toho je příliš. K tomu zbývá dodat již jen jedovatou poznámku, že prostě díky krizi se lidé nepřejídali a proto se doba života začala prodlužovat … Ostatně podívejme se na výše uvedený obrázek, kde se četnost populace osmdesátiletých uvádí již velmi nízká.

Při úvahách nad možnými řešeními mě napadá, že je velmi pravděpodobné, že zemřelí hladem prostě ze statistiky vypadli tím, že úřady se o úmrtí nedovídali a bližní zemřelé pochovávali sami. Tím ovšem ve statistických údajích vznikaly chyby, které se řešily nějakými korekcemi, o kterých se pouze v brožurách uvádí, že byly prováděny, ale bez jakýchkoliv podrobností. Bylo by zajímavé vědět, jaká rozhodnutí k těmto ‚korekcím‘ udělalo vedení statistického úřadu po nástupu hladomoru, ale docela určitě nějaké muselo být. Osobně si myslím, že nejprve stornovali ročenku z roku 1932 a rychle vymysleli ‚korekce‘, přesněji řečeno záměrné manipulace s cílem rozmělnit nepříjemná data do celých třicátých let. Vývoj uváděného počtu narozených a zemřelých tomu nasvědčuje.

Kromě toho mám dojem, že celý problém asi začal ještě dříve, protože již čísla za roky 1929 a 1930 nevypadají úplně v pořádku. V roce 1929 po černém čtvrtku mohlo dojít k řadě sebevražd a později i úmrtí z hladu, které se asi také nedostaly do statistiky a dále fakticky zvětšují rozsah hladomoru v USA.

Poznámky

1Borisov B.: Голодомор по-американски; viz novchronic.ru/1322.htm

2U.S. Census Bureau: Statistical Abstracts, www.census.gov/prod/www/statistical_abstract.html

3en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_United_States

4www.census.gov/prod/www/statistical_abstract.html, ročníky 1934 tab. 74 a 87, 1936 tab. 80 a 94, 1939 tab. 82 a 97, 1941 tab. 93 a 108, 1944 tab. 69 a 114, 1949 tab. 65 a 107, 1953 tab. 54 a 102.

5www.census.gov/prod/www/statistical_abstract.html, ročník 1953 tab. 21, ročník 1961 tab.19.

6www.census.gov/prod/www/statistical_abstract.html, ročník 1929 tab. 85.

zpět


diskuze

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500