Muchinovo referendum

zpět

Jurij Ignatjevič Muchin je výraznou postavou Ruské federace. Je člověkem s velkými zkušenostmi, širokým obzorem a vytříbenou logikou. Tento dříve zástupce ředitele velkého závodu se poslední léta zabývá publicistikou. Jeho ústřední aktivitou je snaha prosadit zákon, kterým by bylo možné navodit stav odpovědnosti nejvyšších představitelů RF. Na webu http://zaotvet.info/project je jeho snaha vyjádřena jako návrh uskutečnění referenda na změnu Ústavy RF a přijetí příslušného zákona uvedena takto:

10.04.2018

Cílem účastníků referenda „Za zodpovědnou vládu“ je nastolení skutečné demokracie v Rusku, to znamená podrobení se hlavních sluhů lidu vůli samotného lidu – prezidenta a poslanců Federálního shromáždění.

Moc má pouze ten, kdo může povzbudit nebo potrestat, a tak přinutit sloužit svým zájmům. V tomto ohledu považujeme za nezbytné předat do rukou lidu bič i cukr pro své sluhy – volené orgány moci. Takovým cukrem a bičem je mechanizmus přímého hodnocení vlády lidmi, podrobně popsaný v následujícím návrhu změny ústavy a zákona „O hodnocení Prezidenta a členů Federálního shromáždění lidem Ruska“.

1. Návrh změny článku 93 Ústavy Ruska

4. Prezident je volen obyvatelstvem, je mu předána odpovědnost a získává práva a plné moci s jediným cílem – svými činy organizovat obyvatelstvo (žijící občany schopné práce) na ochranu lidu (obyvatelstva a budoucích generací) před zhoršením duchovních a hmotných podmínek života.

Za dobrou organizaci ochrany lidu Ruské federace je Prezident odměněn a za špatnou potrestán v souladu s federálním ústavním zákonem „O hodnocení Prezidenta a členů Federálního shromáždění lidem Ruska“.

Nezbytnou odměnu, nebo potrestání je stanoveno hodnocením voličů v průběhu svobodných voleb. Hodnocení voličů nemůže být zrušeno ani změněno žádným jiným způsobem, než celonárodním hlasováním.

2. Návrh změny článku 109 Ústavy Ruska

6. Federálního shromáždění je voleno obyvatelstvem, na něj se kladou povinnosti a poskytují se mu práva a plné moci s jediným cílem – svými zákony organizovat obyvatelstvo (žijící občany schopné práce) za účelem ochrany lidu (obyvatelstva a budoucích pokolení) před duchovními a hmotnými ztrátami.

Za dobrou organizaci ochrany lidu Ruské federace jsou členové Federálního shromáždění odměňováni, za špatnou trestáni v souladu s Federálním ústavním zákonem „O hodnocení prezidenta a členů Rady Federace lidem Ruska“

Nezbytnou odměnu, nebo potrestání je stanoveno hodnocením voličů v průběhu svobodných voleb. Hodnocení voličů nemůže být zrušeno ani změněno žádným jiným způsobem, než celonárodním hlasováním.


Zákon „O hodnocení prezidenta a členů Federálního shromáždění lidem Ruska“

(návrh)

1. Účel zákona

Článek 1. Účelem tohoto zákona je poskytnout lidu Ruské federace možnost odměnit, nebo potrestat Prezidenta a členy Federálního shromáždění a podpořit tak svědomité a přinutit líné vykonávat svoji povinnost zajišťovat ústavní ochranu lidu v souladu s par. 93.4 a 109.6 Ústavy Ruské federace.

2. Odměna a trest

Článek 2. Zlepšení života lidu je základem pro odměnění prezidenta a členů Federálního shromáždění, neopodstatněné zhoršení života lidí – základe pro jejich potrestání.

3. Odměňovaní a trestaní

Článek 3 V souladu s článkem 2 tohoto Zákona Prezident a členové Federálního shromáždění Ruské federace se uznávají příslušni ocenění nebo potrestání v závislosti na výsledcích své práce.

Článek 4. Nezbytnost odměnění nebo potrestání prezidenta a členů Federálního shromáždění vyplývá z vyjádření voličů ve svobodných volbách.

Článek 5. Ohodnocení prezidenta lidem se provádí v době volby nového prezidenta. Ohodnocení členů Federálního shromáždění lidem se provádí v době volby nového složení Státní dumy.

Článek 6. V době voleb, každý volič účastnící se voleb společně s hlasovacím lístkem dostane návrh na posouzení nahrazovaného Prezidenta, nebo členů Federálního shromáždění. Návrh obsahuje tři možnosti: „hodný vděčnosti“, „hodný trestu“ a „bez následků“. Během tajného hlasování volič volí svůj návrh řešení.

Každý volič posuzuje nahrazované osoby pouze na základě vlastního přesvědčení ohledně viny a zásluh Prezidenta a členů Federálního shromáždění.

Článek 7 Pokud více, než polovina registrovaných voličů rozhodne, že nahrazovaný orgán moci je „hodný vděčnosti“, potom Prezident a všichni členové Federálního shromáždění, kteří nemají uložené podmíněné tresty, podle tohoto zákona podléhají udělení titulu Hrdina Ruska.

Pokud více než polovina registrovaných voličů rozhodne, že nahrazovaný orgán moci je „hodný trestu“, Prezident nebo členové Federálního shromáždění, budou potrestáni odnětím svobody na dobu rovnající se době svého pobytu v úřadu od posledních voleb Prezidenta nebo Státní dumy.

V ostatních případech se rozhodnutí lidí považuje za schválení bez vyjádření („Bez následků“).

Článek 8 Pokud se hodnocení lidu během voleb Prezidenta nebo poslanců Státní dumy nekonalo, potom se prezident a všichni členové Federálního shromáždění považují za vyhýbající se verdiktu lidu, přiznají se hodnými trestu podle tohoto zákona. Jejich pravomoci se ihned ukončují.

Článek 9 Potrestání, nebo odměna podle článku 7 tohoto zákona se provádí po složení pravomocí Prezidentem, nebo členy Federálního shromáždění.


4. Trest a odměna

Článek 10. Prezident nebo členové Federálního shromáždění, kterým se uděluje odměna podle tohoto zákona, se stávají hrdiny Ruska se všemi právy a výsadami udělenými tímto názvem.

Článek 11. Prezident a členové Federálního shromáždění, kteří podléhají trestu podle tohoto zákona, budou zatčeni do dvou týdnů po odstoupení ze svých funkcí orgány ministerstva vnitra a umístěni do míst výkonu trestu na dobu rovnající se jejich skutečnému funkčnímu období.

Článek 12. Uložení trestu může být:

- odloženo, pokud je prezident nebo poslanec Státní dumy znovu zvolen a u člena Rady federace nevypršely pravomocí v daném obvodu;

- zrušen, pokud prezident nebo člen Federálního shromáždění s odloženým trestem v novém hodnocení voličů obdrží hodnocení „hodný vděčnosti“;

- snížen na polovinu, pokud Prezident nebo člen Federálního shromáždění s odloženým trestem v novém hodnocení voličů obdrží hodnocení „Bez následků“.

Tresty podle ohodnocení voličů se sčítají.

Článek 13. Prezident a členové Federálního shromáždění, kteří obdrželi ohodnocení „bez následků“ a nemají odložené tresty, opouštějí své funkce bez důsledků pro sebe.

5. Doba platnosti zákona

Článek 14. Na základě nově zjištěných okolností mohou být bývalý Prezident a členové Federálního shromáždění předchozích shromáždění znovu předloženi k ohodnocení lidem a po obdržení nového ohodnocení mohou být buď potrestáni, nebo odměněni.

6. Nezměnitelnost zákona

Článek 15. Tento zákon je přijat v referendu a nesmí být později změněn nebo zrušen jinak, než ve všelidovém hlasování.

7. Neodvratnost zákona

(ustanovení této hlavy budou upřesněna na zasedáních místních podskupin v souladu s čl. 15.7.1 federálního ústavního zákona ze dne 28. června 2004 N5-FKZ „O referendu Ruské federace“).

Poznámka: Otázka referenda bude upřesněna v průběhu zasedání místních podskupin, a v budoucnosti – na základě postupů uvedených v článcích 15.13 a 15.17 Federálního ústavního zákona ze dne 28. června 2004, N5-FKZ „O referendu Ruské federace.“

15. 7. 2009


Myslím, že tato aktivita je velmi rozumná a příhodná a zasloužila by si zavést i u nás. Je pravda, že by bylo potřeba některé body mírně upravit, ale nic nebrání tomu, abychom se nad tím zamysleli a do textu zapracovali patřičné úpravy, aby to vyhovovalo našim právním zvyklostem. Myslím, že by to byl výborný podnět pro naše sluhy v poslanecké sněmovně.

zpět


diskuze


Menu

Zápisky
Úvod
Aktuality
Pospolné zřízení
Kapitalistické zřízení
Bůh synergie
Články
Knihy
Odkazy
Kontakt